100% KAS OP SUCCES | NIET GOELD TERUG

Privacykennisgeving

Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, is het voor gebruikers van de website noleaky.nl duidelijk wat de identiteit van de verschillende belanghebbenden is in het kader van de realisatie en de follow-up ervan:

Eigenaar: Ferber Group LLC - - 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, US

Maker: Ferber Group LLC

Publicatiebeheerder: Ferber Group LLC

De publicatiemanager is een rechtspersoon.

Webmaster: Ferber Group LLC

Gastheer: 1 & 1 INTERNET SARL - 7, Place de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex


Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

Het gebruik van de site noleaky.nl impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site noleaky.nl worden daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Ferber Group LLC, die dan zal trachten om de datum en tijd van de interventie aan gebruikers te communiceren.

De website noleaky.nl wordt regelmatig bijgewerkt door Ferber Group LLC. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website noleaky.nl is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf.

Ferber Group LLC streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website noleaky.nl. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt.

Alle informatie vermeld op de site noleaky.nl wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Verder is de informatie op de site noleaky.nl niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie up-to-date

Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Ferber Group LLC bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Ferber Group LLC.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


Beperkingen van aansprakelijkheid.

Ferber Group LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website van noleaky.nl, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, het uiterlijk van een bug of een onverenigbaarheid.

Ferber Group LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site noleaky.nl.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Ferber Group LLC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Ferber Group LLC zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie ...).


Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en het Europees Richtlijn van de 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site noleaky.nl, kan worden verzameld: de URL van de links waardoor de gebruiker de site noleaky.nl, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker betrad .

In elk geval verzamelt Ferber Group LLC alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site noleaky.nl. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan voor de gebruiker van de site noleaky.nl duidelijk of deze informatie al dan niet moet worden verstrekt.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende. Van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website noleaky.nl wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van Ferber Group LLC en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site noleaky.nl.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstkoppelingen en cookies.

De site noleaky.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Ferber Group LLC. Ferber Group LLC heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site noleaky.nl veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

De weigering om een cookie te installeren, kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies", kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.


Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site noleaky.nl is onderworpen aan de VS wetgeving. Het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken van Lewes.


Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn"